Hoppa till sidans innehåll

Funktionärsinstruktion 2019


Inledning

Att vara funktionär på MKS seglingar är ett viktigt uppdrag som för allas glädje ska tas på stort allvar. Vi som får äran att vara funktionär kan ha varierande erfarenhet av detta. Väder och vindförhållanden kan dessutom variera mycket på vår fjärd och vi ställs då inför ibland extra svåra situationer.

För att Du ska klara ditt uppdrag på bästa möjliga sätt  har vi här skrivit ihop instruktioner för att underlätta.

Grunden för att lyckas är en bra förberedelse och ett aktivt arbete ute på sjön.


Förberedelse

Läs noga igenom dessa Funktionärsinstruktioner samt Seglingsföreskrifter för Kvällsköret i god tid innan du ska vara funktionär. Tänk igenom de olika momenten så att när du kommer ner till MKS den aktuella kvällen känner dig förberedd inför din uppgift.

Ta kontakt med din funktionärskompis och bestäm t.ex. mötestid, fördelning av arbetsuppgifter under kvällen och vem som rapporterar in resultatet mm.

Om du tycker något är oklart så ta gärna kontakt med någon av dina klubbkamrater som är mer erfaren eller någon av kappseglingsansvariga (2019 Per Tengå och Kristin Wilhelmsson).

Den aktuella dagen ska du gå in och kolla på någon nyligen uppdaterad väderprognos för ort nära vårt banområde. Detta för att ha en uppfattning om vad som kan tänkas hända under kvällen.

Se till att ni är på plats i mycket god så att ni kan ta fram allt material som ska med i följebåten samt att hinna förbereda själva följebåten (se separat punkt).

Ni behöver vara ute på fjärden tidigt för att hinna kolla vindförhållanden och hinna planera bästa möjliga start- och banområde och lägga i bojar. Rekommendation är att vara ute på fjärden en timme före start.

Om väder och vindförhållanden medför tveksamhet om segling går att genomföra tar funktionärerna tillsammans med kappseglingsansvariga detta beslut. Vid hård vind kan detta beslut tas i land. Annars tas beslutet ute på vattnet. 

Ingen start ska ske i bleke eller om vinden är mycket svag. Kolla med vindmätaren. Starta ej om det är under 1 m/s i genomsnitt under en period på cirka 5 minuter

Att ta med i följebåten:

 • Bensintank. OBS tänk på att ta rätt tank och rätt bränsle! Nya följebåten: 95 oktan UTAN olja.
 • Åror/paddel
 • Flytvästar
 • Bojar 
  •    2 gula stående med grön rand (Huvudmärken) 
  •    2 gula stående utan grön rand (Split och Gateboj)
  •    1 orange rund (reservmärke för banändring)
 •  Linor med ankare. Totalt 6 st (varav ett till ankring av funktionärsbåten)
 • Extra linor för t ex bogsering och förtöjning
 • Megafon
 • MKS funktionärsmobil (nr 0738-731583) - ska vara påslagen så att t ex PCP kan kontakta oss
 • Vindmätare                
 • Videokameran (alternativt om du hellre vill filma med egen mobil)
 • Resultatprotokoll
 • Funktionärsväska (kolla att vindvimpel, pennor, pärm, signalhorn, pannlampa....finns)
 • Gul väst till haren

Lägga Bana

 • Kör ner till det tänkta startområdet.
 • Kolla vindriktning och vindskift flera gånger med vindvimpel.
 • Tänk på att använda bästa möjliga seglingsyta på fjärden, Gör bedömning utifrån farled, vindstörande uddar och öar, mm.
 • Bedöm om det finns tillräcklig plats för lång! startlinje. Om det är svårt att få plats med lång linje kan starten flyttas ut på mer öppet vatten och efter start flyttas länsbojen  ner närmare land för att då få längre bana.            
 • Lägg i Begränsningsbojen/länsbojen.
 • Gatebojen kan också läggas i nu (detta för att efter start snabbare hinna upp och bevaka första kryssrundning). På första kryssen gäller den EJ som märke!
 • Kolla vindriktning igen.
 • Kör upp och lägg kryssboj och splitboj. Var mycket noga med att lägga dessa bojar med ordentligt avstånd från land, udde eller ö så att rundning och målgång får så bra vind som möjligt.
 • Kör ner till till startområdet och kolla vinden ända fram till start. Korrigera bojar om det behövs.

Före start

 • Räkna gärna redan nu antalet laser på fjärden för att lättare veta om några bryter under kvällen. 
 • Identifiera båtar ni inte känner igen och kolla namn och medlemskap, var tillgänglig i startområdet om någon vill anmäla sig själv eller nytt segelnummer mm.
 • Hare är den som föregående Kvällskör kom 10:a  (reserv 11-13:e därefter 9-7:a)
 • Ta kontakt med haren, dela ut gula västen, uppmana haren att testa ut startposition för att få startlinjen att bli bra och att haren kommer upp i lovart om bojen (ca 2-10m).

Starten  

 • Starten skall ske kl.18.00
 • De två sista onsdagarna i september sker starten kl 17.30  av säkerhetsskäl.
 • Under perioden maj – augusti kan vi vänta något med starten om det är för att få stabilare vind.
 • Under hela säsongen ska vi av säkerhetsskäl avvakta något med start om t ex handelsfartyg/yrkestrafik passerar i banområdet.
 • Om ni behöver rådgöra om starten så sök upp Kappseglingsansvariga eller av dem utsedd person.
 • 30-60 sekunder innan hare och funktionärsbåt tillsammans ger sig iväg ska långa ljudsignaler avges (signalhornet bör användas som riktas mot seglarna)
 • Ytterligare en lång ljudsignal ges när haren startar.
 • Viktigt att funktionärsbåten håller sin position hela startlinjen. Alltså nära haren och att stäven har klar överlapp på haren.
 • Håll uppsikt över seglarna för att se om några problem uppstår.
 • Diskutera med varandra och besluta om ni ska genomföra starten eller om ni ska avbryta och göra ny start. Skäl till att avbryta och göra ny start kan t ex vara
  • om haren  inte kommer att klara att gå i lovart om märket
  • om haren kommer att höjda och passera för långt upp i lovart.
  • om för stor trängsel uppstår pga vindändring som medför konsekvenser för ett flertal seglare.
 • Om ni avbryter startförsök meddelas seglarna med ljudsignal och även i megafon.
 • Om båt gör grosshandlarstart utan att omstart beslutas, ropa den felandes namn eller nummer och att denne gjort regelbrott.
 • Bevaka att alla startar på rätt sida om begränsningsbojen.
 • Om någon seglare inte hinner fram till start kan denne ändå få delta om den startar klart akter om sista båt.

Seglingen

 • När starten gått, lägg gateboj om detta inte redan gjorts.
 • Kör så fort som möjligt upp till kryssmärket och bevaka första rundningen.
 • När funktionärer ser regelbrott uppmana den felande om att ni sett regelbrottet (använd megafon).
 • Bevaka så  mycket som möjligt  rundningar och  regel 42 (pumpning, gungning osv).
 • Notera tid för ledarens kryssrundningar och länsrundningar för att kunna planera så sluttiden blir så nära 75 minuter som möjligt för segrande båt.
 • Om det inte redan gjorts räkna antalet deltagare (för att lättare kunna avgöra om några bryter seglingen).
 • OBS! Varna seglare om båtar i yrkestrafik passerar i banområdet.
 • Var aktiv och kolla under hela seglingen så att bojar inte driver så att länsgate och splitboj ligger i rätt vinkel och med rätt avstånd.

Om banändring behöver göras  

 • Flytta huvudmärket till önskat läge. Split/gateboj behöver inte flyttas (för att spara tid) utan tas i stället bort så fort som möjligt.
 • Meddela seglarna vad som gäller.
 • Om stort vindvrid uppstår och fältet är utspritt kan ni välja att lägga en helt ny ORANGE boj och meddela (megafon) tätklungan att det nu är det som gäller (nytt från 2016). Kan användas som nytt kryssmärke eller länsmärke.
 • ”Gamla” huvudmärket tas bort så fort som möjligt efter att sista båt passerat det.

Målgång

 • Kör i god tid till position för målgång, se bild i deltagarinformation. Ankra båten ca 150 m från kryssmärket så att seglarna passera i lovart om splitboj.
 • Funktionärsbåt gäller som märke.
 • Länsmålgång kan användas för att korta banan om t.ex. vinden avtar och risken blir stor att vinden försvinner. Vid länsmålgång ankras båten ca 150 m från länsmärket. Målgång sker rakt akter om båten på samma sätt som vid kryssmålgång.
 • Notera segelnr och/eller namn. Vid tät målgång använd både papper och kamera. Passa på att kolla namn och medlemskap på de seglare som ni inte känner igen. Markera även m om deltagare seglat med Radialrigg

Segling genomförd

 • Ta upp alla bojar med ordning och reda på linor och ankare.
 • Kolla så ingen laser blir liggande kvar på fjärden.
 • Kör in i hamn och återställ all utrustning på avsedd plats.
  • kontrollera att mobil och videokamera har laddning till nästa gång
  • kolla att utrustning är hel/funkar, annars felanmäl till kappseglingsansvariga
 • Förtöj Funktionärsbåten på ett säkert sätt enligt gällande instruktioner.


Sammanställ resultatet i resultatformuläret.  

Klicka här för nedladdning Worddokument av resultatformuläret. OBS! En bra hjälp när man ska skriva in resultaten i ovanstående formulär är listan med aktuella segelnummer och namn

Resultatet mailas till resultatsammanställaren senast inom 24 timmar efter att segling avslutats (gärna tidigare). Du kan även välja att fotografera av en KOMPLETT och TYDLIG resultatlista och maila till This is a mailto link.

Med KOMPLETT och TYDLIG menas att:

 • totalt antal deltagande båtar samt antal ej medlemmar skall anges i respektive ruta högst upp i tabellen
 • seglarens hela namn anges efter rätt placeringssiffra
 • saknas en seglare i föregående veckas resultat – måste det anges om det är”ny medlem” eller ”icke medlem”.  
 • icke medlemmar ska INTE finnas med i resultatlistan i placeringsordning. Ange dem i slutet samt markera med "X"
 • seglare som använt Radialrigg ska markeras med "R"
 • lånebåtarna finns med sist på listan markerade som x MKS-båt med segelnummret

Viktigt att även ange namn på kvällens funktionärer så att rätt personer får sitt ”F” i resultatlistan.

Som Funktionär för kvällen är du också protestkommitté. Protesterande båt ska i samband med målgång meddela funktionär att man protesterar mot annan båt. Målsättningen är att protest reds ut av funktionärerna under kvällen. Rådfråga gärna Kappseglingsansvariga eller någon ur särskilt utsedd Protestnämnd som finns på plats.

Lyckas man inte lösa protesten kan man föra protesten vidare till Protestnämnden. Vi vill dock poängtera att vår målsättning är att våra seglingar avgörs på banan eller i enstaka fall under kvällen  i en god och konstruktiv anda.

Stegen för inlämnande av protest till Protestnämnd finns angivna i Seglingsföreskrifter för Kvällsköret.

Namn på medlemmar i Protestnämnd finns på anslagstavla i MKS klubbhus         


De sista kvällskören i september.

De tre sista seglingarna ska vara kortare än 75 min pga att det blir mörkt så tidigt.
De två sista seglingarna startar 17.30

 


 

Banförslag vid olika vindtyper 

Förslag på kryssmärke (röd) och länsmärke (gul) är utmarkerat.
Banområde att undvika pga landeffekten är utmärkt med rött "ej här". Ta även hänsyn till yrkestrafiken som behöver passage både vid Ålstenslandet och Mälarhöjdslandet

Nordliga vindar:
Sydliga vindar:


 


Västliga vindar:

 

 

 

Uppdaterad: 26 AUG 2018 22:24

Postadress:
Mälarhöjdens Kanotsällskap
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Besöksadress:
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info