Hoppa till sidans innehåll

Funktionärsinstruktion 2020


Inledning

Att vara funktionär på MKS seglingar är ett viktigt, roligt och lärorikt uppdrag. Vi som får äran att vara funktionär kan ha varierande erfarenhet av detta. Väder och vindförhållanden kan dessutom variera mycket på vår fjärd och vi ställs då inför ibland extra svåra situationer och därför är det bra att vara väl förberedd inför funktionärspasset och grunden för att lyckas med ett bra kvällskör är en bra förberedelse och ett aktivt arbete ute på sjön.


Förberedelse inför seglingen

 • Läs igenom denna Funktionärsinstruktion och Seglingsföreskrifter för Kvällsköret.
 • Ta kontakt med din funktionärskompis och bestäm t.ex. mötestid, fördelning av arbetsuppgifter under kvällen och vem som rapporterar in resultatet mm.
 • Kolla nyligen uppdaterad väderprognos för ort nära vårt banområde. Detta för att ha en uppfattning om vad som kan tänkas hända under kvällen och planera ev banändringar


Förberedelse på MKS

Se till att ni är på plats i mycket god så att ni kan ta fram allt material som ska med i följebåten samt att hinna förbereda själva följebåten (se separat punkt).

Ni behöver vara ute på fjärden tidigt för att hinna kolla vindförhållanden och hinna planera bästa möjliga start- och banområde och lägga i bojar. Rekommendation är att vara ute på fjärden en timme före start.

Om väder och vindförhållanden medför tveksamhet om segling går att genomföra tar funktionärerna tillsammans med kappseglingsansvariga detta beslut. Vid hård vind kan detta beslut tas i land. Annars tas beslutet ute på vattnet i samråd med kappseglingsansvariga (Per Tengå och Kristin Wilhelmsson). Ingen start ska ske i bleke eller om vinden är mycket svag. Kolla med vindmätaren. Starta ej om det är under 1 m/s i genomsnitt under en period på cirka 5 minuter

Checklista på det som skall med i följebåten:

 • Flytvästar
 • Bensintank. OBS tänk på att ta rätt tank och rätt bränsle! Tankar och båtar är färgkodade!
 • Åror/paddel
 • Extra linor för bogsering och ankring vid målgång
 • Ankare 5 kg för ankring vid målgång
 • Bojar 
  • 2 Huvudmärken, gula stående med färgad kontrastrand (fn cerise färgband) 
  • 2 Märken för Split och Gate, gula stående utan rand 
  • 1 Startmärke, orange rund (Detta fungerar även som reservmärke vid ev banändring)
 • Linor med ankare. Totalt 6 st ( 1 st som extra)
 • 4 Flaggor; Siffra 1, Siffra 2, Siffra 3 samt lasermärket 
 • Startklocka (medtag egen)
 • Megafon
 • MKS funktionärsmobil nr 0738-731583, (finns i säkerhetsskåpet) ska vara påslagen så att t ex PCP kan kontakta oss
 • Vindmätare (finns i säkerhetsskåpet)            
 • Videokameran (Finns i säkerhetsskåpet)
 • Resultatprotokoll
 • Funktionärsväska säkerställ att följande finns; vindvimpel, pennor, pärm, målgångsprotokoll, signalhorn, pannlampa, förbandslåda, kniv.
 • Gul väst till haren

Lägga Bana

 • Kör ut till det tänkta startområdet.
 • Kolla vindriktning och vindskift flera gånger med vindvimpel.
 • Tänk på att använda bästa möjliga seglingsyta på fjärden, Gör bedömning utifrån farled, vindstörande uddar och öar, mm. Ta hjälp av skisser nedan.
 • Bedöm om det finns tillräcklig plats för lång! startlinje. Om det är svårt att få plats med lång linje kan starten flyttas upp eller ner beroende på förutsättningar 
 • Lägg i länsboj (gult märke med kontrastrand)
 • Kolla vindriktning igen.
 • Kör upp och lägg kryssboj (gult märke med kontrastrand) och splitboj (gult märke). Var noga med att lägga dessa bojar med ordentligt avstånd från land, udde eller ö för att undvika störd vind. 
 • Kör ner till startområdet lägg i startboj (orange boj). 
 • Lägg i länssplittboj (gult märke) Länsgaten ska vara minst 6 båtlängder (kan göras efter start)
 • Kontrollera vinden ända fram till start. Korrigera bojar om det behövs. Stäm gärna av med kappseglingsansvariga.

Före start

 • Räkna och notera antalet laser på fjärden för att lättare veta om några bryter under kvällen. 
 • Identifiera båtar ni inte känner igen, kolla namn och medlemskap. Var tillgänglig i startområdet om någon vill anmäla sig själv eller nytt segelnummer mm.
 • Hare är den som föregående Kvällskör kom 10:a  (reserv 11-13:e därefter 9-7:a)
 • Ta kontakt med haren, dela ut gula västen, uppmana haren att testa ut startposition för att få startlinjen att bli bra och att haren kommer upp i lovart om bojen (ca 2-10m).

Starten 

 • Start kl.18.00. De två sista onsdagarna i september sker starten kl 17.30. Av säkerhetsskäl kan vi av säkerhetsskäl avvakta något med start om t ex handelsfartyg/yrkestrafik passerar i banområdet.
 • Under perioden maj – augusti kan vi med fördel vänta något med starten om det krävs för att få stabilare vind.

Startprocedur:

Tips – en kör båt, en sköter klocka och flaggor

3 min – Flagga med siffran 3 hissas följd med signal

2 min – Flagga med siffran 2 hissas och flagga 3 ner, följd med signal

1 min - Flagga med siffran 1 hissas och flagga 2 ner, följd med signal

 Start – Flagga 1 tas ner följd med ljudsignal och hare rundar startboj

Starten går i och med att haren rundar startbojen om BB

OBS! – Det är flaggorna som är viktiga att synka med tiden då det är de som gäller, ljudsignaler är bara för att uppmärksamma seglare.  

Alla deltagare startar genom att korsa linjen mellan startboj och funktionärsbåt, dvs gå bakom hare och funktionärsbåt.  

 

Notera att funktionärsbåten är ett hinder omgivet av seglingsbart vatten, dvs det går inte att göra grosshandlarstarter. 

 

Vid passage av ens kryssboj-länsboj, tar funktionärer tid, efter 30 sekunder stannar följebåten och sätter upp en flagga (laserflaggan). Därmed stängs styrbordskanten av startlinjen.

Startlinjen blir nu ”fast” mellan startboj och funktionärsbåt. 

OBS! Startlinjen är inte längre beroende av begränsningsbojen, beroende på var startbojen lagts kan startlinjen hamna i lä eller lovart om begränsningsbojen. I starten är begränsningsbojen endast syftmärke för att avgöra var SB-kant av linjen ska vara. 

 • Viktigt att funktionärsbåten håller sin position hela startlinjen. Alltså nära haren och att stäven har klar överlapp på haren.
 • Håll uppsikt över seglarna för att se om några problem uppstår.
 • Diskutera med varandra och besluta om ni ska genomföra starten eller om ni ska avbryta och göra ny start. Skäl till att avbryta och göra ny start kan t ex vara
  • om startande båtar hindrar haren från fri framfart
  • om det under starten blir en vindändring av större påverkan.
 • Om ni avbryter startförsök meddelas seglarna med ljudsignal och även i megafon.
 • Om båt gör grosshandlarstart utan att omstart beslutas, ropa den felandes namn eller nummer och att denne gjort regelbrott.
 • Bevaka att alla startar på rätt sida om följebåten
 • Om någon seglare inte hinner fram till start kan denne ändå få delta om den startar klart akter om sista båt.

Seglingen

 • När starten gått, lägg gateboj om detta inte redan gjorts.
 • Kontrollera banan och korrigera vid behov
 • Kör så fort som möjligt upp till kryssmärket och bevaka första rundningen.
 • När funktionärer ser regelbrott uppmana den felande om att ni sett regelbrottet (använd megafon).
 • Bevaka så  mycket som möjligt  rundningar och  regel 42 (pumpning, gungning osv).
 • Notera tid för ledarens kryssrundningar och länsrundningar för att kunna planera så sluttiden blir så nära 75 minuter som möjligt för segrande båt. Vid utdöende vind bör tiden kortas till ca 60 min.
 • Om det inte redan gjorts räkna antalet deltagare (för att lättare kunna avgöra om några bryter seglingen).
 • OBS! Varna seglare om båtar i yrkestrafik passerar i banområdet.
 • Var aktiv och justera bana vid behov. Säkerställ att att bojar inte driver så att länsgate och splitboj ligger i rätt vinkel och med rätt avstånd.

Om banändring behöver göras  

 • Flytta huvudmärket till önskat läge. Split/gateboj behöver inte flyttas (för att spara tid) utan tas i stället bort så fort som möjligt.
 • Meddela seglarna vad som gäller.
 • Om stort vindvrid uppstår och fältet är utspritt kan ni välja att lägga en helt ny ORANGE boj och meddela (megafon) tätklungan att det nu är det som gäller. Kan användas som nytt kryssmärke eller länsmärke.
 • ”Gamla” huvudmärket tas bort så fort som möjligt efter att sista båt passerat det.

Målgång

 • Kör i god tid till position för målgång, se bild i deltagarinformation. Ankra båten ca 150 m från kryssmärket så att seglarna passera i lovart om splitboj.
 • Funktionärsbåt gäller som märke.
 • Länsmålgång kan användas för att korta banan om t.ex. vinden avtar och risken blir stor att vinden försvinner. Vid länsmålgång ankras båten ca 150 m från länsmärket. Målgång sker rakt akter om båten på samma sätt som vid kryssmålgång.
 • Notera segelnr och/eller namn. Vid tät målgång använd både papper och kamera. Passa på att kolla namn och medlemskap på de seglare som ni inte känner igen. 
 • Markera även m om deltagare seglat med Radialrigg

Segling genomförd

 • Ta upp alla bojar med ordning och reda på linor och ankare.
 • Kolla så ingen laser blir liggande kvar på fjärden.
 • Kör in i hamn och återställ all utrustning på avsedd plats.
  • kontrollera att mobil och videokamera har laddning till nästa gång
  • kolla att utrustning är hel/funkar, annars felanmäl till kappseglingsansvariga
 • Förtöj Funktionärsbåten på ett säkert sätt enligt gällande instruktioner.

 

Sammanställ resultatet i resultatformuläret.  

Klicka här för nedladdning  av resultatformuläret. OBS! En bra hjälp när man ska skriva in resultaten i ovanstående formulär är listan med aktuella segelnummer och namn

Resultatet mailas till resultatsammanställaren senast inom 24 timmar efter att segling avslutats (gärna tidigare). Du kan även välja att fotografera av en KOMPLETT och TYDLIG resultatlista och maila till This is a mailto link.

Med KOMPLETT och TYDLIG menas att:

 • totalt antal deltagande båtar samt antal ej medlemmar skall anges i respektive ruta högst upp i tabellen
 • seglarens hela namn anges efter rätt placeringssiffra
 • saknas en seglare i föregående veckas resultat – måste det anges om det är”ny medlem” eller ”icke medlem”.  
 • icke medlemmar ska INTE finnas med i resultatlistan i placeringsordning. Ange dem i slutet samt markera med "X"
 • seglare som använt Radialrigg ska markeras med "R"
 • klubbåtarna finns med sist på listan markerade som x MKS-båt med segelnummret

Viktigt att även ange namn på kvällens funktionärer så att rätt personer får sitt ”F” i resultatlistan.

Som Funktionär för kvällen är du också protestkommitté. Protesterande båt ska i samband med målgång meddela funktionär att man protesterar mot annan båt. Målsättningen är att protest reds ut av funktionärerna under kvällen. Rådfråga gärna Kappseglingsansvariga eller någon ur särskilt utsedd Protestnämnd som finns på plats.

Lyckas man inte lösa protesten kan man föra protesten vidare till Protestnämnden. Vi vill dock poängtera att vår målsättning är att våra seglingar avgörs på banan eller i enstaka fall under kvällen i en god och konstruktiv anda.

Stegen för inlämnande av protest till Protestnämnd finns angivna i Seglingsföreskrifter för Kvällsköret.

Namn på medlemmar i Protestnämnd finns på anslagstavla i MKS klubbhus         

De sista kvällskören i september.

De tre sista seglingarna ska vara kortare än 75 min pga att det blir mörkt så tidigt.
De två sista seglingarna startar 17.30

 


 

Banförslag vid olika vindtyper 

Förslag på kryssmärke (röd) och länsmärke (gul) är utmarkerat.
Banområde att undvika pga landeffekten är utmärkt med rött "ej här". Ta även hänsyn till yrkestrafiken som behöver passage både vid Ålstenslandet och Mälarhöjdslandet

Nordliga vindar:
Sydliga vindar:


 


Västliga vindar:

 

 

 

Uppdaterad: 26 AUG 2018 22:24

Postadress:
Mälarhöjdens Kanotsällskap
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Besöksadress:
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info